Dywidenda PKO BP 2022

Czy PKO BP SA wypłaci w 2022 roku dywidendę? Jaka może być dywidenda z PKO BP w roku 2022?

 

Dywidenda PKO BP 2022

Dywidenda PKO BP 2022. Po kilku latach przerwy, PKO BP prawdopodobnie wypłaci w 2022 roku dywidendę ze swoich zysków za rok 2021.

Bank PKO BP otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego zalecenie indywidualne, dotyczące dywidendy. KNF zalecił “ograniczenie ryzyka występującego w działalności”. Ma się to odbyć m.in. poprzez niewypłacanie dywidendy z zysku za 2021 r. w wysokości większej niż 50 proc.

W raporcie PKO BP z 24.02.2022 czytamy m.in.:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 23 lutego 2022 r. otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), w którym KNF zaleca Bankowi ograniczenie ryzyka występującego w jego działalności poprzez:

niewypłacanie dywidendy z zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. w wysokości większej niż 50%;
niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem funduszy własnych, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych … .
Jednocześnie KNF potwierdziła, że Bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 50% zysku netto za 2021 rok.

Zarząd Banku postanowił, iż (…) będzie realizował zalecenie KNF i przedłoży Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku rekomendację podziału zysku netto osiągniętego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. w wysokości 4 596 336 372 zł,  uwzględniając przeznaczenie na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 2 287 500 000 zł (49,77% zysku netto). Pozostałą część zysku (…) Zarząd Banku proponuje pozostawić niepodzieloną.

Dywidenda PKO BP 2022. Jaka zatem będzie wypłata na jedną akcję?

Zarząd PKO BP zadeklarował wypłatę z zysku za 2021 rok w kwocie 2,29 mld zł dywidendy (49,77 proc. zysku). Oznacza to wypłatę około 1,83 zł na akcję.

Teraz trzeba poczekać na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO BP SA. Na Walnym podjęta zostanie uchwała w sprawie ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję. Wówczas dowiemy się również jaki będzie dzień dywidendy i termin wypłaty dywidendy.

Sprawdź na jakim produkcie można zarobić zakładając np. konto osobiste czy kartę kredytowąPromocje bankowe

Zobacz również: inflacja w Polsce 2022

dywidenda PKO BP 2019

Dywidenda PKO BP 2019

Czy PKO BP SA wypłaci w 2019 roku dywidendę? Jaka będzie dywidenda PKO BP 2019?

Największy polski bank latami (2005-2014) wypłacał dywidendy dzieląc się zyskiem z akcjonariuszami. Potem, m. in. z uwagi na spory portfel kredytów we frankach szwajcarskich i związane z tym rekomendacje KNF, PKO BP przestało płacić. Jaka będzie dywidenda PKO BP 2019? W ubiegłym roku posiadacze akcji banku znów otrzymali część zysku banku. W 2018 roku PKO BP przeznaczyło na dywidendę prawie 25 procent swojego zysku z 2017 roku. Dzięki temu, po trzyletniej przerwie, do akcjonariuszy PKO BP SA trafiło prawie 700 mln zł. Oznacza to, że na jedną akcję przypadło 55 groszy dywidendy (brutto). Dywidendę wypłacono 22 sierpnia 2018 roku.

Warto tu zauważyć, że duży wpływ (oczywiście poza koniecznością wypracowania zysku) na wysokość dywidendy w bankach ma KNF. To właśnie Komisja Nadzoru Finansowego corocznie wydaje rekomendacje w sprawie polityki dywidendowej. Zalecenia KNF są dość zawiłe, dla ciekawych: link

Dywidenda PKO BP za 2018 rok

Pod koniec ubiegłego roku PKO BP informowało, że jest bliskie spełnienia kryteriów KNF umożliwiających wypłatę 50 procent zysku z 2018 roku. PKO BP w roku 2018 wypracował 3,3 mld zł zysku netto. To o ponad 20 proc. więcej niż w roku  2017. Zatem jest się czym dzielić!


Dywidenda PKO BP 2019 – aktualizacje

Bank otrzymał indywidualne zalecenie od Komisji Nadzoru Finansowego pozwalające na  wypłatę nawet połowy zysku netto z 2018 roku. Oznacza to, że PKO BP SA może w tym roku (2019) wypłacić dywidendę wynoszącą nawet 1,33 zł na jedną akcję. Od tej kwoty trzeba oczywiście odliczyć stosowny podatek.

Bank poinformował, że zarówno zarząd, jak i rada nadzorcza PKO BP, podjęły uchwały, iż zalecenia KNF będą realizowane. Jednocześnie zwrócono uwagę, że ostateczna decyzja o wysokości dywidendy i terminie jej wypłaty pozostaje w kompetencjach zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy banku.

28 marca 2019 – Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. postanowił przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku rekomendację podziału zysku osiągniętego w roku 2018 r. Na dywidendę dla akcjonariuszy ma zostać przeznaczona kwota 1 662 500 000 zł.

4 kwietnia 2019 – Rada Nadzorcza Banku pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu w sprawie podziału zysku. Następnie Zarząd Banku zwołał Walne Zgromadzenie na 6 maja 2019. Jednym z punktów obrad będzie ustalenie wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenie terminu wypłaty dywidendy z PKO.

Dywidenda PKO BP 2019 – ostateczna decyzja

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. poinformował, że 6 maja 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku przeznaczyło na dywidendę 1.662.500.000 zł, co stanowi 1,33 zł brutto na jedną akcję. Jednocześnie dzień dywidendy tj. dzień nabycia prawa do dywidendy ustalono na 31 lipca 2019 r. Termin wypłaty dywidendy to 14 sierpnia 2019 roku.

Zobacz również: średnie wynagrodzenie 2019, wskaźniki inflacji 2019, minimalne wynagrodzenie 2019

Dywidenda PKO BP 2018

Czy PKO BP SA wypłaci w 2018 roku dywidendę? Jaka może być dywidenda z PKO BP w roku 2018?

Te pytania zadają sobie tysiące akcjonariuszy największego polskiego banku. PKO BP przez wiele lat  (2005-2014) wypłacało dość przyzwoite dywidendy. Od paru lat, między innymi z powodu dużego portfela kredytów we frankach szwajcarskich i związanymi z tym rekomendacjami KNF, PKO BP dywidendy nie wypłacało. Począwszy od zysku za 2014 rok, akcjonariusze nie dostali już ani grosza. Czego w tym zakresie możemy się spodziewać w 2018 roku?

Zobacz też: dywidenda PKO BP 2019

Dywidenda PKO BP za 2017 rok

dywidenda PKO BP 2018
dywidenda PKO BP 2018

22.03.2018 r. Zarząd PKO BP poinformował, że Rada Nadzorcza podjęła uchwałę, iż w granicach swoich kompetencji będzie realizowała zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego. W Zaleceniu KNF potwierdziła, że Bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 25 proc. zysku netto za 2017 rok. Jednocześnie zaleciła zwiększenie funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez bank reszty zysku.

Skonsolidowany zysk netto grupy PKO BP z 2017 roku wyniósł 3 mld 104 mln złotych. 25 proc. tej sumy to 776 mln zł. Kapitał PKO BP dzieli się na 1 250 000 000 akcji. Na jedną akcję przypadnie zatem z tytułu dywidendy za 2017 rok nie więcej niż 0,62 zł (62 grosze).

Czekamy zatem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO BP, które podejmie ostateczne decyzje dotyczące dywidendy za rok 2017. 

Dywidenda PKO BP 2018 – aktualizacje

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A. na dzień 18 maja 2018 r. Jednym z punktów porządku obrad będzie ustalenie wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy.

W projekcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy czytamy, że:

1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w 2018 r. wypłaci dywidendę z zysku netto za 2017 r. w łącznej wysokości 0,55 zł brutto na jedną akcję.
2. Dzień dywidendy ustala się na 8 sierpnia 2018 roku.
3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 22 sierpnia 2018 roku.

18 maja 2018 r. Zarząd PKO Banku Polskiego Spółki Akcyjnej poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, na wniosek Skarbu Państwa, podjęło uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach. Zostaną one wznowione 18 czerwca 2018 r. Zatem na ostateczne decyzje dotyczące dywidendy musimy jeszcze poczekać …

Dywidenda PKO BP 2018 – decyzja ostateczna

18 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO BP SA podjęło uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy.

PKO BP SA w 2018 r. wypłaci dywidendę z zysku netto za rok 2017 w wysokości 0,55 zł brutto na jedną akcję. Dzień dywidendy ustalono na 8 sierpnia 2018 roku, a termin wypłaty dywidendy na 22 sierpnia 2018 roku.

Propozycje zarządu zostały zatem zaakceptowane …

Zobacz też: dywidenda PZU 2018, kredyt gotówkowy onlineinflacja 2018