Dywidenda PZU 2018

Jaką dywidendę wypłaci w 2018 r. PZU SA? Czy dywidenda z PZU w roku 2018 będzie rekordowa?

Nasz największy ubezpieczyciel – PZU SA – od wielu lat, regularnie wypłaca dywidendy. Jaka dywidenda z PZU może trafić do akcjonariuszy towarzystwa w 2018 roku? Decyzję o podziale zysku z 2017 roku Walne Zgromadzenie spółki podejmie już niedługo. W ostatnich latach WZA dotyczące podziału zysku odbywało się pod koniec czerwca. W 2017 roku dywidenda wyniosła 1,40 zł na jedną akcję.

dywidenda PZU 2018
dywidenda PZU 2018

15 marca 2018 r. opublikowano wyniki finansowe PZU za 2017 rok.  Zysk netto Grupy PZU wzrósł o 78,3 proc. w relacji do poziomu zysku z 2016 roku i wyniósł ponad 4,2 mld zł.  Spółka zapowiedziała wypłatę minimum 50 proc. zysku netto wypracowanego w 2017 roku. Dywidenda wyniosłaby wówczas około 2,25 zł za akcję. Oznacza to stopę dywidendy na poziomie około 5,4 proc.

Prezes PZU Paweł Surówka poinformował, że Zarząd PZU będzie chciał rekomendować, by na dywidendę trafiło 66-100 proc zysku, a to oznacza minimalną wypłatę w wysokości 3,23 zł na akcję czyli minimum 7,5 proc. stopę dywidendy.

Zgodnie z jedną z zasad Polityki dywidendowej Grupy PZU na lata 2016-2020: wysokość dywidendy proponowanej przez Zarząd, wypłacanej przez PZU SA za dany rok obrotowy, ustalana jest w oparciu o skonsolidowany wynik finansowy Grupy PZU, przy czym: nie więcej niż 20 proc. powiększy zyski zatrzymane (kapitał zapasowy), a nie mniej niż 50 proc. podlega wypłacie w ramach rocznej dywidendy.

Aktualny kurs akcji PZU na Giełdzie Papierów Wartościowych to 41,75 zł.

Dywidenda PZU 2018 – aktualizacje

15 maja 2018 Zarząd PZU SA poinformował w raporcie, że postanowił przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PZU SA wniosek w sprawie podziału zysku netto za rok 2017, w którym zarekomendowano wypłatę dywidendy w kwocie 2.158.807.500  zł, tj. 2,50 zł na jedną akcję. Zaproponowano również, by dniem  dywidendy był 12 września 2018, oraz wypłata dywidendy nastąpiła 3 października 2018.

29 maja 2018 Zarząd PZU poinformował, że zwołuje Walne Zgromadzenie na 28 czerwca 2018 roku. Jednym z punktów porządku obrad będzie podział zysku za rok 2017. Projekt uchwały w tej sprawie przewiduje rzeczywiście dywidendę w kwocie 2,50 zł na jedną akcję. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy (dzień dywidendy) ustala się na 12 września 2018 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 3 października 2018 roku.

Dywidenda PZU 2018 – decyzja ostateczna

28 czerwca 2018 roku Walne podjęło ostateczną decyzję w sprawie dywidendy za 2017 rok. W raporcie czytamy, że:

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej (…) informuje, że w dniu 28 czerwca 2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, w której postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 2.158.807.500,00 złotych (…), tj. 2,50 złotych (…) na jedną akcję. (…) Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy (…)  został ustalony na 12 września 2018 roku. Termin wypłaty dywidendy został ustalony na 3 października 2018 roku. 

Zobacz też: